Artikel 1

1.1 – Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Ariane Inden Cosmetics en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Ariane Inden Cosmetics als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 – Deelname
Ieder mens of rechtspersoon kan deelnemer worden van het partner programma van Ariane Inden Cosmetics door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 – Beoordeling
Het is ter beoordeling van Ariane Inden Cosmetics of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Ariane Inden Cosmetics is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 – Algemene toelatingseisen

  • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 – Websites
Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Ariane Inden Cosmetics dient zich te onthouden van:

  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Ariane Inden Cosmetics
  • discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 – Email
Opname van links naar Ariane Inden Cosmetics in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 – Affiliate programma
De affiliate partner ontvangt in overleg met Ariane Inden Cosmetics een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Ariane Inden Cosmetics vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. Directe verkoop van Ariane Inden Cosmetics – producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan.

4.2 – Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 – Metingen
De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Ariane Inden Cosmetics zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Ariane Inden Cosmetics. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 – Betalingen
Uitbetaling geschiedt na 15 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2 – Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.

5.3 – Beoordeling
Elk commissie wordt gekeurd en niet uitbetaald als er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Ariane Inden Cosmetics.

Artikel 6

6.1 – Beëindiging overeenkomst
Ariane Inden Cosmetics behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Ariane Inden Cosmetics affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 – Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 – Wijzigen voorwaarden
Ariane Inden Cosmetics is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen
De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Ariane Inden Cosmetics affiliate programma zal door Ariane Inden Cosmetics op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 – Aansprakelijkheid
Ariane Inden Cosmetics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Ariane Inden Cosmetics afgesloten is uitsluitend Natuurlijk recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de rechter in Wonderland.