General Sales Conditions, payment conditions, delivery conditions, buying conditions:

These general conditions (General sales conditions, payment conditions, delivery conditions, hereafter: general condtions or conditions) are written in Dutch, because of the Dutch law. If you cannot understand Dutch, we advise you to translate the text in your preferred language or consult a specialist.

Attention!
This legal text is based on Dutch legislation.

Algemene verkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (verkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: voorwaarden of algemene voorwaarden) gelden voor alle overeenkomsten en alle aanbiedingen en bestellingen van Ariane Inden Cosmetics (allen hierna te noemen AIC). De laatst aangepaste voorwaarden zijn te raadplegen op www.arianeinden.com.
1.2 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd en ondertekend zijn door de persoon / mens die tekeningsbevoegd is. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.
1.3 Door uw bestelling, donatie of door het accepteren van een aanbieding geeft U aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.
1.4 AIC kan voor de uitvoering van uw bestelling derden inschakelen, deze voorwaarden blijven dan van toepassing.
1.5 Aan deze voorwaarden is onlosmakelijk onze Privacy Policy gebonden, zie Privacy Policy.

1.6 Ariane Inden Cosmetics is een Community. Ariane Inden producten en diensten mogen UITSLUITEND worden besteld door leden van de community. Bent u geen lid, dan mag u geen producten bestellen. AIC is een community met een goed doel. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten van AIC, waaronder het leveren van producten. Leden sturen een donatie voor het gebruiken van de diensten en goederen/producten van AIC.

1.7 Ariane Inden Cosmetics, Ariane Inden, Inden Innovations BV, :Ariane: vdf :Inden: behouden zich ieder recht voor en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onder andere schade, kosten en fouten in de ruimste zin van het woord. Er kan geen enkel recht aan de website van Ariane Inden Cosmetics, aan de Ariane Inden producten, donaties, het merk Ariane Inden, uitingen, leveringen, diensten en inkopen worden ontleend.

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van AIC zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad die hiervoor is gereserveerd strekt. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen op de website www.arianeinden.com.
2.2 Het deel van de bepaling van 2.1 “zolang de voorraad die hiervoor is gereserveerd strekt”: is ook van toepassing op de schriftelijke aanbiedingen waarin een geldigheidsduur is vermeld. Echter na de geldigheidsdatum vervalt de aanbieding.
2.3 Aanbiedingen gelden eenmalig en zijn zonder schriftelijke toestemming niet voor nabestellingen.
2.4 Specificaties van aanbiedingen worden bij benadering verstrekt, maar binden AIC niet.
2.5 Samengestelde aanbiedingen en prijzen verplichten AIC niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijzen.
2.6 Indien aanbiedingen en prijzen, verschrijvingen of vergissingen bevatten,  kan AIC niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.
2.7 Een overeenkomst met AIC komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AIC.
2.8 AIC kan eventueel uw bestelling weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. AIC zal u dit schriftelijk via e-mail laten weten.
2.9 Kortingsbonnen en speciale actieproducten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan die welke op de kortingsbonnen of met de acties zijn aangegeven.
2.10 Deze aanbiedingen zijn geldig op basis van beschikbaarheid, niet in combinatie met andere aanbiedingen en cadeaubonnen en niet inwisselbaar voor geld.  Zolang de voorraad strekt.

2.11 AIC behoudt zich ieder recht voor. Aan teksten, foto’s, meldingen, aanbiedingen, fouten, spelfouten of typefouten op de website of via andere kanalen kunnen geen rechten worden ontleend. AIC en Ariane Inden kunnen hiervoor niet aansprakelijk wroden gesteld.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen voor de producten en diensten van AIC zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in Euro’s, zonder BTW. Er komen nog handlings – en verzendkosten bij.
3.2 De hoogte van de kosten of hoogte van de donatie is de geldende hoogte op de dag van levering.
3.3 De hoogte van de kosten kunnen door AIC te allen tijde worden gewijzigd. AIC zal prijzen zeker wijzigen indien recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstelling of andere zaken daartoe aanleiding geven.
3.3 Indien kostenverhogingen voor producten en diensten plaats hebben in de periode tussen het moment van uw bestelling en de uitvoering van de bestelling kunt u de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de kostenverhoging door AIC.

 

Artikel 4: Betalingen

4.1 De betaling van de kosten, zonder korting of compensatie, dient vooraf voor de levering bij AIC op de bankrekening binnen te zijn.
4.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van AIC.
4.3 Bezwaren tegen eventuele kosten schorten een betalingsverplichting niet op.
4.4 Wanneer binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt vanaf die datum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 1% per maand of gedeelte van een maand.
4.5 Indien AIC een aanmaning moet sturen omdat u niet binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 betaalt, bent u naast de openstaande vorderingen en rente telkens een bedrag van Euro 15,= excl BTW aan administratiekosten verschuldigd.
4.6 Indien U in gebreke bent met het nakomen van een of meerdere verplichtingen, komen alle redelijke kosten die AIC moet maken om tot nakomen van deze verplichtingen zorg te dragen, voor uw rekening. Wanneer dit om een geldvordering gaat bent U in ieder geval de incasso kosten van minimaal 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 100,= excl BTW verschuldigd.
4.7 Tevens komen alle hogere kosten die door AIC in deze gemaakt moeten worden voor uw rekening.

 

Artikel 5: Levering en levertijd

5.1 De levering van de producten / diensten vindt plaats op de locatie en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending, hierbij gaat het risico van de producten op u over.
5.2 Levering zal plaatsvinden indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
5.3 Verzending wordt verzorgd door derden. Eventuele kosten voor het niet afhalen van het pakket komen voor uw rekening.
5.4 AIC zal zich inspannen om de goederen binnen de opgegeven levertijd te leveren.
5.5 De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de order af te zien.
5.6 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u de overeenkomst in stand laat, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. 

5.7 De levertijd van huidverzorgingsproducten en parfums is gemiddeld tussen 1 en 5 werkdagen. De levertijd van make-up producten is gemiddeld tussen 7 en 15 werkdagen.

 

Artikel 6: Garantie

6.1 Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die door AIC daaraan worden gesteld, dan kunt u de daarvoor bestemde klachtenprocedure in werking stellen. AIC is niet aansprakelijk voor het gebruik van de producten en de resultaten en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 7: Reclames

7.1 U dient de levering op het moment van afleveren te onderzoeken om vast te stellen of de levering aan de gebruikelijke eisen voldoet.
7.2 Eventuele zichtbare gebreken, dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld bij AIC en moeten worden ingediend onder vermelding van besteldata, factuur- en verzendnummers.
7.3 Verborgen fouten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij AIC.
7.4 Indien AIC vaststelt dat levering inderdaad niet aan de overeenkomst voldoet, zal naar keuze van AIC het bedrag aan u worden terugbetaald (mits door u betaald) of in producten worden vergoed.
7.5 Indien u een consument bent en een product zonder gebreken toch niet wenst af te nemen kunt u het product binnen 14 dagen na levering, aan AIC terugsturen. Het product dient dan ongeopend, in de originele verpakking, met de verzegeling en onbeschadigd te zijn. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde verzendingen kunnen wij niet in ontvangst nemen.
7.6 AIC zal na ontvangst van de retourzending (conform de voorwaarden in artikel 7.5), de kostprijs van de producten zo snel mogelijk aan u terugbetalen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien de door AIC geleverde goederen en diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van AIC beperkt tot wat in artikel 6 onder garantie is vermeld.
8.2 AIC is ook niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.
8.3 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en AIC of tussen AIC en derden, is AIC niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AIC.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de geleverde producten blijft bij AIC berusten en gaat pas over nadat de volledige kosten daarvan in ontvangst is bij AIC en u al hetgeen u aan AIC verschuldigd bent al dan niet op grond van enige overeenkomst heeft voldaan.
9.2 Zolang de volledige betaling van de kosten voor de producten aan AIC nog niet is voldaan, bent u niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

 

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door AIC geleverde producten en diensten te respecteren.
10.2 AIC kan niet garanderen dat de aan afnemer geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt er verstaan wanneer AIC niet kan voldoen aan haar verplichtingen en dit (deels) niet te wijten is aan de schuld van AIC en geeft AIC het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. AIC is niet aansprakelijk voor enige schade. Ook niet als AIC bijvoorbeeld door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
11.2 Onder overmacht in 11.1 van dit artikel wordt, naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan AIC kan worden toegerekend zoals:
beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot en of andere bedrijfsstoornissen bij AIC en/of haar toeleveranciers, inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, verpakkingen, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand, revolutie, onvoldoende werk capaciteit,  etc.
11.3 Voor zover AIC bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal AIC dit deel apart in rekening brengen en zal u aan uw verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

 

Artikel 12: Niet-nakoming

12.1 Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft AIC het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd al verder toekomende rechten van AIC.
12.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft AIC het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van AIC.
12.3 Alle geleverde kosten, goederen en diensten die niet door u zijn betaald blijven te allen tijde eigendom van AIC. AIC is gerechtigd om deze goederen waar en wanneer dan ook op te (laten) halen. Dit geldt ook in het geval van een faillissement of wanneer sprake is van surseance van betaling.

 

Artikel 13: Diversen

13.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door AIC vast te stellen vergelijkbare bepaling.
13.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
13.3 Indien AIC gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan AIC nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat AIC deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.
13.4 AIC is gerechtigd om uw bestelling door derden te laten uitvoeren
13.5 AIC is gerechtigd bestellingen zonder enige schadevergoeding te cancellen wanneer AIC denkt daar goede redenen voor te hebben.

 

Artikel 14: Adreswijzigingen

14.1 Afnemer is verplicht AIC schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.
14.2 Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens AIC tevens aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen


15.1 Op elke bestelling, aanbieding, donatie en overeenkomst met AIC is uitsluitend het natuurrecht van toepassing. Eventuele onoplosbare geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan een door AIC gekozen rechtbank.

Artikel 16: Depot


16.1 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij AIC.

16.2 AIC heeft het recht de algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.
16.3 Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatst vernieuwde versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke vindbaar is op de website van AIC.
16.4 Iedere bestaande overeenkomst valt automatisch onder de laatst vernieuwde Algemene Voorwaarden.

 

Ariane Inden Cosmetics, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: behouden zich ieder recht voor en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet voor fouten. Er kan geen enkel recht aan de website van Ariane Inden Cosmetics, aan de producten, donaties, het merk, uitingen, leveringen en aan de inkopen worden ontleend.

 

AIC is een community met een goed doel. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten van AIC, waaronder het leveren van producten. Door de producten en diensten te gebruiken van AIC ben je automatisch lid van de community. Leden sturen een donatie voor het gebruiken van de diensten en goederen/producten van AIC.