General Sales Conditions, payment conditions, delivery conditions, buying conditions, etc:

These general conditions (General sales conditions, payment conditions, delivery conditions, etc. hereafter: general condtions or conditions) are written in Dutch. If you cannot understand Dutch, we advise you to translate the text in your preferred language or consult a specialist.

 

Attention:
This legal text is based on Natural Law in the Dutch Language, all other laws are explicitely not applicable.

 

Belangrijk:

Op onderstaande tekst en op alle voorwaarden, verklaringen, handelingen, overeenkomsten, contracten, leveringen, betalingen, bestellingen, uitingen, websites, brieven, e-mails, on- en offline teksten en beeldmateriaal, inkopen en aankopen, etc. van, aan, bij en door Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: (verkort AIC) is uitsluitend Natuurrecht in de Nederlandse taal van toepassing, en geldt uitsluitend en alleen de laatste en nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden van AIC. Expliciet wordt vermeld dat geen enkel ander recht, andere contracten en/of andere overeenkomsten op bovengenoemde en op onderstaande van toepassing zijn.

 

Algemene verkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, etc.:

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (verkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, bestelvoorwaarden, etc. hierna te noemen: voorwaarden of algemene voorwaarden) gelden voor alle overeenkomsten, contracten, bestellingen, leveringen, betalingen, verklaringen, handelingen, aanbiedingen, uitingen, websites, brieven, e-mails, on- en offline teksten en beeldmateriaal, inkopen en aankopen van, aan, bij en door Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: (allen hierna te noemen AIC). De laatst aangepaste en als uitsluitend enige geldende voorwaarden zijn te raadplegen onder Algemene Voorwaarden op www.arianeinden.com

1.2 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd en ondertekend zijn door de persoon / mens binnen AIC die tekeningsbevoegd is. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.

1.3 Onder andere door uw bestelling, donatie, levering, door het accepteren van een aanbieding, betaling, etc geeft u aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.4 AIC kan voor de uitvoering van uw bestelling derden inschakelen, deze voorwaarden blijven dan van toepassing.

1.5 Aan deze voorwaarden is onlosmakelijk onze Privacy Policy gebonden, zie Privacy Policy.

1.6 Ariane Inden Cosmetics is een Community. Ariane Inden producten en diensten mogen UITSLUITEND worden besteld door leden van de community. Bent u geen lid, dan mag u geen producten bestellen. AIC is een community met een goed doel. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten van AIC, waaronder het leveren van producten. Leden sturen een donatie voor het gebruiken van de diensten en goederen/producten van AIC.

1.7 Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: behouden zich ieder recht voor en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onder andere schade, kosten en fouten in de ruimste zin van het woord. Er kan geen enkel recht aan de website van Ariane Inden Cosmetics, aan de Ariane Inden producten, donaties, het merk Ariane Inden, uitingen, leveringen, diensten, inkopen, gebruik van de producten, etc. worden ontleend. Zie onderstaande artikelen in deze Algemene Voorwaarden.

1.8 Algemene voorwaarden, verkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, bestelvoorwaarden, etc. die elders dan op deze website zijn gedoneerd, geplaatst, gecommuniceerd dan wel op een andere manier zijn verspreid zijn expliciet niet geldig. Ook niet de oude voorwaarden die bij een Kamer van Koophandel liggen. Uitsluitend zijn de Algemene Voorwaarden en bepalingen op deze website geldig en van toepassing. In geval van computerstoringen en/of andere IT problemen dan wel het om welke reden dan ook terugzetten van oude bestanden op deze website door bijvoorbeeld het al dan niet abusievelijk terugplaatsen van oude back-upbestanden zijn dan uitsluitend de laatst ondertekende Algemene Voorwaarden van toepassing die door de tekeningsbevoegde persoon/mens binnen Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: zijn ondertekend. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.

1.9 Voor andere zaken zoals inkoopvoorwaarden hebben Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: specifieke andere geldende contractvoorwaarden. Uitsluitend deze in Artikel 1.9 genoemde contractvoorwaarden zijn geldig bij alle inkooptransacties van en samenwerkings-, inkoop en andere overeenkomsten met AIC. Onder geen enkele andere voorwaarden worden overeenkomsten en contracten afgesloten dan onder de contract voorwaarden van Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en/of :Ariane: vdf :Inden: (AIC). Deze contract voorwaarden kunnen te allen tijde schriftelijk worden aangevraagd. Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: behouden zich ieder recht voor, en alleen zij zijn gerechtigd de contractvoorwaarden op ieder moment aan te kunnen passen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van AIC zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad die hiervoor is gereserveerd strekt. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen op de website www.arianeinden.com.

2.2 Het deel van de bepaling van 2.1 “zolang de voorraad die hiervoor is gereserveerd strekt”: is ook van toepassing op de schriftelijke aanbiedingen waarin een geldigheidsduur is vermeld. Echter na de geldigheidsdatum vervalt de aanbieding. AIC behoudt zich het recht voor om de geldigheidsduur van aanbiedingen eerder te laten stoppen.

2.3 Aanbiedingen gelden eenmalig en zijn zonder schriftelijke toestemming niet voor nabestellingen.

2.4 Specificaties van aanbiedingen worden bij benadering verstrekt, maar binden AIC niet.

2.5 Samengestelde aanbiedingen en prijzen verplichten AIC niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijzen.

2.6 Indien aanbiedingen en prijzen, verschrijvingen of vergissingen bevatten,  kan AIC niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.

2.7 Een overeenkomst met AIC komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AIC.

2.8 AIC kan eventueel uw bestelling weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. AIC zal u dit schriftelijk via e-mail laten weten.

2.9 Kortingsbonnen en speciale actieproducten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan die welke op de kortingsbonnen of met de acties zijn aangegeven.

2.10 Deze aanbiedingen zijn geldig op basis van beschikbaarheid, niet in combinatie met andere aanbiedingen en cadeaubonnen en ook nooit inwisselbaar voor geld. Zolang de voorraad strekt.

2.11 AIC behoudt zich het recht voor om op ieder moment leveringen aan derden te weigeren.

2.12 AIC behoudt zich ieder recht voor. Aan teksten, foto’s, meldingen, aanbiedingen, (verkeerde) prijzen, fouten, spelfouten of typefouten op de website of via andere kanalen kunnen geen rechten worden ontleend. AIC (Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden:) kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In geen enkel geval.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen voor de producten en diensten van AIC zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in Euro’s, zonder BTW. Er komen nog handlings (handelings)– en verzendkosten bij.

3.2 De hoogte van de kosten en/of hoogte van de donatie is de geldende hoogte op de dag van levering.

3.3 De hoogte van de kosten kunnen door AIC te allen tijde worden gewijzigd. AIC zal prijzen moeten wijzigen indien recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstelling of andere zaken daartoe aanleiding geven.

3.3 Indien kostenverhogingen voor producten en diensten plaats hebben in de periode tussen het moment van uw bestelling en de uitvoering van de bestelling kunt u de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de kostenverhoging door AIC.

 

Artikel 4: Betalingen

4.1 De betaling van de kosten, zonder korting of compensatie, dient vooraf voor de levering bij AIC op de bankrekening binnen te zijn.

4.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van AIC.

4.3 Bezwaren tegen eventuele kosten schorten een betalingsverplichting niet op.

4.4 Wanneer binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt vanaf die datum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 1% per maand of gedeelte van een maand.

4.5 Indien AIC een aanmaning moet sturen omdat u niet binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 betaalt, bent u naast de openstaande vorderingen en rente telkens een bedrag van Euro 15,= excl BTW aan administratiekosten verschuldigd.

4.6 Indien U in gebreke bent met het nakomen van een of meerdere verplichtingen, komen alle redelijke kosten die AIC moet maken om tot nakomen van deze verplichtingen zorg te dragen, voor uw rekening. Wanneer dit om een geldvordering gaat bent U in ieder geval de incasso kosten van minimaal 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 100,= excl BTW verschuldigd.

4.7 Tevens komen alle hogere kosten die door AIC in deze situatie gemaakt moeten worden voor uw rekening.

 

Artikel 5: Levering en levertijd

5.1 De levering van de producten / diensten vindt plaats op de locatie en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending, hierbij gaat het risico van de producten over op u / de afnemer / klant.

5.2 Levering zal plaatsvinden indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

5.3 Verzending wordt verzorgd door derden. Eventuele kosten voor het niet afhalen van het pakket komen voor rekening van de afnemer/klant.

5.4 AIC zal zich inspannen om de goederen binnen de opgegeven levertijd te leveren.

5.5 De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de order af te zien.

5.6 Indien de overschrijding van de leveringstermijn langer is dan 2 maanden kan niet worden verwacht dat u de overeenkomst in stand laat, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

5.7 De levertijd van huidverzorgingsproducten en parfums is gemiddeld tussen 7 en 14 werkdagen. De levertijd van make-up producten is gemiddeld tussen 14 en 21 werkdagen.

 

Artikel 6: Garantie

6.1 Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die door AIC daaraan worden gesteld, dan kunt u de daarvoor bestemde klachtenprocedure in werking stellen. AIC is niet aansprakelijk voor het (al dan niet verkeerd) gebruik van de producten en de resultaten en kan hier in geen enkel geval voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 7: Reclames

7.1 U dient de levering op het moment van afleveren te onderzoeken om vast te stellen of de levering aan de gebruikelijke eisen voldoet.

7.2 Eventuele zichtbare gebreken, dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld bij AIC en moeten worden ingediend onder vermelding van besteldata, factuur- en verzendnummers.

7.3 Verborgen fouten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij AIC.

7.4 Indien AIC vaststelt dat levering inderdaad niet aan de overeenkomst voldoet, zal naar keuze van AIC het bedrag aan u worden terugbetaald (mits door u betaald) of in producten worden vergoed, afhankelijk van de situatie. Of er geld wordt teruggestort of dat er in producten wordt vergoed, kan uitsluitend door AIC worden onderzocht en bepaald.

7.5 Indien u een product zonder gebreken toch niet wenst af te nemen dan kunt u contact opnemen om te vragen of het product überhaupt teruggenomen kan en mag worden. Dit in verband met de strenge hygiëne-eisen van de producten. De meeste cosmeticaproducten kunnen niet worden teruggestuurd omdat het niet veilig is voor andere klanten om producten te ontvangen die al in handen zijn geweest van derden/andere mensen. AIC kijkt daar heel nauwgezet naar. Indien u van AIC akkoord krijgt om het product toch te retourneren dan dient u het product gelijk en uiterlijk binnen 5 dagen na levering, aan AIC terug te sturen. Het product dient dan ongeopend, in de originele verpakking, met de ongebroken verzegeling en onbeschadigd te zijn. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde verzendingen kunnen wij niet in ontvangst nemen. Bij beschadiging kan er geen waardebon worden uitgegeven ter vergoeding van het teruggestuurde product. Zie Artikel 7.7

7.6 AIC zal na ontvangst van de retourzending (conform de voorwaarden in artikel 7.5), de kostprijs van de producten aan u vergoeden in de vorm van een waardebon, eventueel onder aftrek van de (dubbele) verzend- en administratie kosten.

7.7 Belangrijk is dat het product en de verpakking niet beschadigd zijn als deze retour komen. Het is van belang dat het product bij het terugsturen goed wordt verpakt en dat het niet gebroken en/of beschadigd bij AIC aankomt. Daardoor kunnen alle andere materialen en producten ook beschadigen. Dat kan onder andere komen doordat bijvoorbeeld het verpakkingsmateriaal niet zorgvuldig wordt teruggeplaatst. Zoals dat de zwarte spons niet in de metalen box zit om de fles/het product klem te zetten. Doordat de fles/het product daardoor tijdens transport heen en weer kan rammelen in de metalen box kan deze beschadigen en zelfs breken. De producten en ook de breekbare parfums worden altijd op een bepaalde manier verpakt zodat deze altijd 100% goed aankomen. De spons die speciaal is ontwikkeld voor het klemzetten van kostbare producten, is essentieel bij retourzending, en moet in de metalen box op de juiste manier zoals deze is ontvangen worden teruggeplaatst om zodoende beschadigen te voorkomen. Er zijn specialisten bezig geweest om alles zo te ontwerpen dat alle producten schadevrij bij de klant aankomen zonder overbodige verpakkingen. Daarom is ook de metalen box ter bescherming, evenals de spons en de fluwelen pouch, maar ook de andere verpakkingsmaterialen die AIC speciaal voor het milieu multifunctioneel en/of 100% recyclebaar heeft gemaakt.

Het is belangrijk om het heel goed terug te plaatsen zoals het is geleverd. Dat zijn standaard procedures bij AIC en de materialen zijn precies zo ontwikkeld zodat er niets bij PostNL of transport kan beschadigen. Anders kan AIC helaas geen vergoeding in de vorm van een waardebon geven voor het teruggestuurde product.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien de door AIC geleverde goederen en diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van AIC beperkt tot wat in artikel 6 onder garantie is vermeld.

8.2 Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: (AIC) behouden zich ieder recht voor en kunnen in de ruimste zin des woords niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade en/of kosten dan ook, ook niet voor fouten (die door wie dan ook zijn veroorzaakt ongeacht de omvang van de fout/fouten), AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor überhaupt gebruik van de producten en/of diensten door u en/of een derde en voor de eventuele schade en/of kosten die daaruit voortvloeien, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wie dan ook – in de ruimste zin des woords en in welke vorm dan ook -, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitslag, jeuk, wondjes, etc. op de huid, aan de ogen, of waar dan ook op of in het lichaam, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (blijvende) schade aan, op of in een lichaam van mens, dier of aan een voorwerp of ding, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor überhaupt problemen en/of schade in de ruimste zin des woords, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (verkeerd) gebruik van de producten en/of diensten door u, de gebruiker of door wie dan ook, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verklaringen, contracten, overeenkomsten, brieven, e-mails, off- en online teksten en uitingen, websites, (verkeerde) teksten, (verkeerde) prijzen,  (verkeerde) leveringen, (verkeerde) uitvoering, (verkeerd) gebruik, (verkeerde) interpretatie, (verkeerde) facturatie door of van u, AIC of derden, en/of voor schade en/of kosten die daaruit voortvloeien. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de websites van AIC, noch aan de producten, het gebruik van de producten, het merk, de algemene voorwaarden, verklaringen, contracten, donaties, aankopen, inkopen, eerdere aankopen en bestellingen, leveringen, betalingen, uitingen, aanbiedingen, brieven, mailings, toezeggingen, reclame, promoties, etc.

8.3 AIC is ook niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan al dan niet opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, zonlicht, lampen, koude of droogte of wat dan ook.

8.4 AIC is ook niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan al dan niet opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik/handelen door een derde zoals bijvoorbeeld de partij die verantwoordelijk is voor de verzendingen.

8.5 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van mensen, computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en AIC of tussen AIC en derden, is AIC niet aansprakelijk en kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.

 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de geleverde producten blijft bij AIC berusten en gaat pas over nadat de volledige kosten daarvan in ontvangst is bij AIC en u al hetgeen u aan AIC verschuldigd bent al dan niet op grond van enige overeenkomst heeft voldaan.

9.2 Zolang de volledige betaling van de kosten voor de producten aan AIC nog niet is voldaan, bent u niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

9.3 AIC heeft het recht om de producten/diensten terug te vragen van mensen die geen lid zijn van de community. Deze prducten/diensten dienen dan direct teruggestuurd te worden conform hetgeen hieronder onder Artikel 9.4 genoemd staat. AIC heeft echter niet de plicht om producten/diensten terug te nemen van niet leden. Er wordt in geen enkele situatie geld teruggestort.

9.4 Indien u een product terug moet sturen dan wijst AIC op het volgende in verband met de strenge hygiëne-eisen van de producten. De meeste cosmeticaproducten mogen niet worden teruggenomen omdat het niet veilig is voor andere klanten om producten te ontvangen die al in handen zijn geweest van derden/andere mensen. Daarom is het belangrijk dat u het nog niet heeft geopend. AIC kijkt daar heel nauwgezet naar. Indien u van AIC verneemt om het product te retourneren dan dient u het product gelijk en uiterlijk binnen 5 dagen na levering, aan AIC terug te sturen. Het product dient dan ongeopend, in de originele verpakking, met de ongebroken verzegeling en onbeschadigd te zijn. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde verzendingen kan AIC niet in ontvangst nemen. Bij beschadiging kan er in geen enkel geval een waardebon worden uitgegeven ter vergoeding van het teruggestuurde product. AIC kan beslissen om na ontvangst van de retourzending, de kostprijs van de producten aan u te vergoeden in de vorm van een waardebon, eventueel onder aftrek van de dubbele verzend- en administratie kosten.

Belangrijk is dat het product en de verpakking niet beschadigd zijn als deze retour komen. Zie Artikel 7.7.

 

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door AIC geleverde producten en diensten te respecteren. Bij het schenden van deze rechten zullen alle schade en kosten op de persoon verhaald worden.

10.2 AIC kan niet garanderen dat de aan afnemer geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt er verstaan wanneer AIC niet kan voldoen aan haar verplichtingen en geeft AIC het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. AIC is niet aansprakelijk voor enige schade. Ook niet als AIC bijvoorbeeld door – al dan niet – overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.

11.2 Onder overmacht in 11.1 van dit artikel wordt begrepen: iedere situatie – waar, hoe en in welke vorm dan ook – dat AIC geen diensten, goederen en/of producten kan leveren.

11.3 Voor zover AIC bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal AIC dit deel apart in rekening brengen en zal u aan uw verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

 

Artikel 12: Niet-nakoming

12.1 Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft AIC het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd al verder toekomende rechten van AIC.

12.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft AIC het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van AIC.

12.3 Alle geleverde kosten, goederen en diensten die niet door u zijn betaald blijven te allen tijde eigendom van AIC. AIC is gerechtigd om deze goederen waar en wanneer dan ook op te (laten) halen. Dit geldt ook in het geval van een faillissement of wanneer sprake is van surseance van betaling.

 

Artikel 13: Diversen

13.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het natuurrecht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door AIC vast te stellen vergelijkbare bepaling.

13.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

13.3 Indien AIC gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan AIC nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat AIC deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.

13.4 AIC is gerechtigd om uw bestelling door derden te laten uitvoeren

13.5 AIC is gerechtigd bestellingen zonder enige schadevergoeding te cancellen/af te zeggen wanneer AIC denkt daar goede redenen voor te hebben.

 

Artikel 14: Adreswijzigingen

14.1 Afnemer is verplicht AIC schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.

14.2 Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens AIC tevens aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op elke bestelling, aanbieding, donatie en overeenkomst met AIC is uitsluitend het natuurrecht van toepassing. Eventuele onoplosbare geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan een door AIC gekozen rechter en/of rechtbank.

Artikel 16: Depot

16.1 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde enkel en alleen worden opgevraagd bij AIC of te raadplegen op de website van Ariane Inden Cosmetics.

16.2 AIC heeft het recht de algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

16.3 Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatst vernieuwde versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke vindbaar is op de website van AIC. Alle andere/eerdere versies zijn expliciet niet geldig.

16.4 Iedere bestaande overeenkomst valt automatisch onder de laatst vernieuwde Algemene Voorwaarden.

 

BELANGRIJK en daarom nogmaals herhaald: Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: (AIC) behouden zich ieder recht voor en kunnen in de ruimste zin des woords niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade en/of kosten dan ook, ook niet voor fouten (die door wie dan ook zijn veroorzaakt ongeacht de omvang van de fout/fouten), AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor überhaupt gebruik van de producten en/of diensten door u en/of een derde en voor de eventuele schade en/of kosten die daaruit voortvloeien, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wie dan ook – in de ruimste zin des woords en in welke vorm dan ook -, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitslag, jeuk, wondjes, etc. op de huid, aan de ogen, of waar dan ook op of in het lichaam, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (blijvende) schade aan, op of in een lichaam van mens, dier of aan een voorwerp of ding, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor überhaupt problemen en/of schade in de ruimste zin des woords, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (verkeerd) gebruik van de producten en/of diensten door u, de gebruiker of door wie dan ook, AIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verklaringen, contracten, overeenkomsten, brieven, e-mails, off- en online teksten en uitingen, websites, (verkeerde) teksten, (verkeerde) prijzen,  (verkeerde) leveringen, (verkeerde) uitvoering, (verkeerd) gebruik, (verkeerde) interpretatie, (verkeerde) facturatie door of van u, AIC of derden, en/of voor schade en/of kosten die daaruit voortvloeien. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de websites van AIC, noch aan de producten, het gebruik van de producten, het merk, de algemene voorwaarden, verklaringen, contracten, donaties, aankopen, inkopen, eerdere aankopen en bestellingen, leveringen, betalingen, uitingen, aanbiedingen, brieven, mailings, toezeggingen, reclame, promoties, etc.

Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: (AIC) behouden zich ieder recht voor en kunnen in de ruimste zin des woords niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade en/of kosten dan ook.

 

AIC is een community met een goed doel. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten van AIC, waaronder het leveren van producten. Door de producten en diensten te gebruiken van AIC ben je niet automatisch lid van de community. Leden sturen een donatie voor het gebruiken van de diensten en goederen/producten van AIC.

 

Belangrijk:

Op bovenstaande tekst en op alle voorwaarden, verklaringen, handelingen, overeenkomsten, contracten, leveringen, betalingen, bestellingen, uitingen, websites, brieven, e-mails, on- en offline teksten en beeldmateriaal, inkopen en aankopen, etc. van, aan, bij en door Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: (verkort AIC) is uitsluitend Natuurrecht in de Nederlandse taal van toepassing, en geldt uitsluitend en alleen de laatste en nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden van AIC. Expliciet wordt vermeld dat geen enkel ander recht, andere contracten en/of andere overeenkomsten van toepassing zijn.

 

Onder voorbehoud van ieder recht.

Ariane Inden Cosmetics, Inden Innovations BV, Trends & Collezioni BV, Ariane Inden en :Ariane: vdf :Inden: (AIC)